SME SPOLOČNOSŤ, KTORÁ KOMPLEXNE A  KVALITNE OBNOVUJE BYTOVÉ DOMY NA SLOVENSKU

RevitalBau má odborné zázemie, používa progresívne materiály, poskytuje služby od poradenstva cez projekty, financovanie, inžiniering pri administratívnych úko-noch, realizačné práce (od strechy až po podlahu, vrátane obnovy vnútorných technických zariadení budov, všetky rozvody či výťahy) až po energetickú certifikáciu. RevitalBau je aktívna aj na poli teoretickej prípravy na „zateplenie“, organizuje a zúčastňuje sa na podujatiach zameraných na osvetu pri revitalizácii bytových domov.

RevitalBau poskytuje komplexné služby od začiatku procesu revitalizácie až po jeho úplný záver. Bohaté skúsenosti a argumenty z praxe, spojené s konkrétnymi údajmi a výpočtami úspor bytového domu dávajú vlast-níkom dostatok faktov a argumentov, aby sa rozhodli v záujme kvality, obsahu svojej peňaženky a pohodlia.

VÝZNAMNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU S NAMI

Je nám proti srsti súčasná prax, že „firma“ vyhrá zákazku a potom hľadá ďalšie firmy ktoré robotu skutočne urobia …

Preto máme:

  • vlastné projektantské oddelenie, stavby riadime vo vlastnej réžii od začiatku procesu
  • zabezpečujeme finančný servis vo vlastnej réžii (ŠFRB, dotácie, finančné ústavy)
  • vlastnými pracovníkmi zabezpečujeme kompletný servis so stavebným konaním
  • sme držiteľmi licencií na zatepľovacie systémy na obvodový plášť aj na strechu
  • vlastnými ľuďmi zabezpečujeme montáž okien, dverí, schodiskových stien a iných otvorových konštrukcií
  • máme vlastných pracovníkov na rekonštrukciu vnútorných rozvodov – vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia a elektrického vedenia
  • máme povolenie aj vlastných pracovníkov na likvidáciu nebezpečných odpadov

Prečo obnovovať?

Aby ste predĺžili životnosti budovy. Kvalitná tepelná izo-lácia zabráni zatekaniu vody do obvodového a strešného  plášťa, spomalí sa erózia betónu a korózia kovovej výstuže vplyvom počasia.  Budova pomalšie starne.

Aby ste  mali celoročnú tepelnú pohodu. V zime potrebu-jeme mať v byte teplo,  v lete chceme mať v byte chladno. Kvalitne zaizolovaný bytový dom v zime zabráni unikaniu tepla a v lete zmierni nadmerné prehriatie bytu cez strechu a steny budovy.

 

Aby ste odstránili  plesne z bytu.  Plesne vznikajú najčas-tejšie v nezateplených bytoch, ktoré majú vymenené okná. Ak nevetráte často, vlhkosť z bytu nemá ako unikať, vodná para sa zráža na studených stenách a rastú plesne. V dob-re zateplenom byte plesne nevznikajú.

Aby ste znížili spotrebu energie! Tepelnou izoláciou celého domu, strechy, obvodového plášťa, stropov suterénu, vý-menou okien a dverí  a vyregulovaním vykurovacej sústavy dokážete ušetriť aj vyše 50% energie  na vykurovanie.